Liczba ofert: 97
Wpisz numer oferty:

Klauzula informacyjna RODO


  

1.      Nieruchomości Abakus Dariusz Sawicki, 62-500 Konin, ul. Staszica 19 zwana dalej „Firmą” - otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała w szczególności do celów związanych z realizacją umowy pośrednictwa, wyceny nieruchomości bądź sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

2.       Działania Firmy podejmowane są na podstawie i w granicach przepisów prawa oraz są zgodne z zasadami współżycia społecznego.

3.      Firma będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w ramach realizacji zleconych przez Państwa przedsięwzięć i do odpowiedzi na Państwa zapytania. 

4.      Firma może przekazywać Państwa dane osobowe organom i podmiotom publicznym (np. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Urząd Miasta lub Gminy czy notariusz) oraz innym odbiorcom w zakresie realizacji wyżej wymienionych celów, czy obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa lub stosunków umownych.

5.      Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Firmę w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) realizowania obowiązków wynikających z przepisów odrębnych lub zawartych umów. Odmowa przekazania tych informacji Firmie uniemożliwi wywiązanie się z ciążących na Niej obowiązkach i realizacji zadań.

6.      Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez obowiązujące przepisy ustawy.

7.      Przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze sprzecznym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

Realizacja LM Internet
© Copyright 2015 ABAKUS NIERUCHOMO|CI